Thu says: Trả lời
Ba chàng ngô ngáo
thu says: Trả lời
to love-ru